O FIRME | SLUŽBY | ČO JE ODPAD | NA STIAHNUTIE | CERTIFIKÁTY | INKASO | KONTAKTY
   
Na stiahnutie

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PolyStar, s.r.o.
platné od 01.10.2017 (heslo je v rámcovej zmluve)
Stiahni 646Kb...
Cenník spoločnosti PolyStar, s.r.o. platný od 01.10.2017
(heslo je v rámcovej zmluve)
Stiahni 444Kb...
• Povolenia, súhlasy a potvrdenia: 
Zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečnymi odpadmi
vrátane ich prepravy na území okresu Nové Zámky
Stiahni 1,5Mb...
Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy
na území okresu Nové Zámky
Stiahni 1,8Mb...
Súhlas na zhromažďovanie nebezpečného odpadu u pôvodcu odpadu Stiahni 853Kb...
Súhlas na prepravu do zariadenia na zneškodňovanie z celej SR Stiahni 1,1Mb...
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie Stiahni 3Mb...
Zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie Stiahni 1,3Mb...
Súhlas na predložený prevádzkový poriadok Stiahni 1,9Mb...
Potvrdenie o registrácii Stiahni 4,8Mb...
Povolenie na nakladanie s liekmi Stiahni 1,9Mb...
Zmena povolenia na nakladanie s liekmi Stiahni 1,2Mb...
Zmena súhlasu na prepravu nebezpečného odpadu do zberu z celej SR Stiahni 2,4Mb...
Súhlas na prepravu nebezpečného odpadu do zberu z celej SR Stiahni 1,5Mb...
Súhlas na zber nebezpečného odpadu v okrese NZ Stiahni 1,6Mb...
Zmena súhlasu na zber nebezpečného odpadu Stiahni 1,3Mb...
• ISO certifikáty: 
ISO certifikáty Stiahni 156 Kb...
• Právne predpisy v odpadovom hospodárstve: 
Vyhláška MŽP SR 365/2015 Z. z., ktorou sa ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov
Stiahni 1,5Mb...

Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v platnom znení

Stiahni 10,2Mb...
Vyhláška MŽP SR 322/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch Stiahni 1,3Mb...
Vyhláška MŽP SR 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch Stiahni 4Mb...
Vyhláška MŽP SR 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti v platnom znení Stiahni 1,7Mb...
Vyhláška 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v platnom znení Stiahni 4,6Mb...
Zákon č. 79 zo 17. marca 2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Stiahni 714Kb...
Vyhláška č. 370 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 27. októbra 2015 o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného
fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí
príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti
o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
Stiahni 230Kb...
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou
sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách
na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
Stiahni 139Kb...
Dohoda ADR 2017 zväzok 1, Podmienky prepravy nebezpečných vecí
Stiahni 7,7Mb...
Dohoda ADR 2017 zväzok 2, Podmienky prepravy nebezpečných vecí Stiahni 8,3Mb...
Pokyny ADR Stiahni 5,1Mb...