O FIRME | SLUŽBY | ČO JE ODPAD | NA STIAHNUTIE | CERTIFIKÁTY | INKASO | KONTAKTY
   
Na stiahnutie

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PolyStar, s.r.o.
platné od 01.10.2017 (heslo je v rámcovej zmluve)
Stiahni 646Kb...
Cenník spoločnosti PolyStar, s.r.o. platný od 01.10.2017
(heslo je v rámcovej zmluve)
Stiahni 444Kb...
• Povolenia, súhlasy a potvrdenia: 
Zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečnymi odpadmi
vrátane ich prepravy na území okresu Nové Zámky
Stiahni 1,5Mb...
Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy
na území okresu Nové Zámky
Stiahni 1,8Mb...
Súhlas na zhromažďovanie nebezpečného odpadu u pôvodcu odpadu Stiahni 853Kb...
Súhlas na prepravu do zariadenia na zneškodňovanie z celej SR Stiahni 1,1Mb...
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie Stiahni 3Mb...
Zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie Stiahni 1,3Mb...
Súhlas na predložený prevádzkový poriadok Stiahni 1,9Mb...
Potvrdenie o registrácii Stiahni 4,8Mb...
Povolenie na nakladanie s liekmi Stiahni 1,9Mb...
Zmena povolenia na nakladanie s liekmi Stiahni 1,2Mb...
Zmena súhlasu na prepravu nebezpečného odpadu do zberu z celej SR Stiahni 2,4Mb...
Súhlas na prepravu nebezpečného odpadu do zberu z celej SR Stiahni 1,5Mb...
Súhlas na zber nebezpečného odpadu v okrese NZ Stiahni 1,6Mb...
Zmena súhlasu na zber nebezpečného odpadu Stiahni 1,3Mb...
• ISO certifikáty: 
ISO certifikáty Stiahni 156 Kb...
• Právne predpisy v odpadovom hospodárstve: 
Vyhláška č. 365 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
Stiahni 494Kb...
Vyhláška č. 366 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. júla 2015 o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti
Stiahni 1,1Mb...
Vyhláška č. 370 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 27. októbra 2015 o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného
fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí
príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti
o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
Stiahni 230Kb...
Vyhláška č. 371 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch
Stiahni 1,3Mb...
Vyhláška č. 372 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. júla 2015 o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
Stiahni 498Kb...
Vyhláška č. 373 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. júla 2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
Stiahni 703Kb...
Zákon č. 79 zo 17. marca 2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Stiahni 714Kb...
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou
sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách
na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
Stiahni 620Kb...
Dohoda ADR 2015 zväzok 1, Podmienky prepravy nebezpečných vecí
Stiahni 7,9Mb...
Dohoda ADR 2015 zväzok 2, Podmienky prepravy nebezpečných vecí Stiahni 8,1Mb...
Pokyny ADR Stiahni 5,1Mb...